គ្រប់គ្នាតែងស្រមៃថាការធ្វើលិខិតថ្កោលទោសពិតជាមិនសំខាន់ តែវាពិតជាសំខាន់នៅពេលដែលយើងត្រូវការក្នុងការបញ្ជាក់សម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗដែលតាមស្ថាបន័ក្រសួងជាតិ អន្តរជាតិ ត្រូវការ។ ពីមុនអាចជាការពិបាកក្នុងការទៅដល់ផ្ទាល់និងបំពេញបែបបទ តែពេលនេះមិនពិបាកដូចមុននោះទេ ដោយគ្រាន់តែមានទូរសព្ទមួយអាចស្នើរបានហើយ។
សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ ប្រភេទ Android ចូលទៅកាន់ Play Store -> CR-MOJ ចំម្លែក IOS ចូលទៅកាន់ App Store -> CR-MOJ

សូមចូលទៅកាន់ App រួចធ្វើតាមការណែនាំងាយៗ​ នោះលោកអ្នកនិងអាចដាក់ស្នើរបាន

ចំណាំ៖ ក្រោយការដាក់ស្នើរតាម App រួចហើយសូមទៅកាន់ការិលយ័ក្រសួងយុត្តិធម៍ ដើម្បីធ្វើការផ្តិចមេដៃបញ្ជាក់ជាផ្លូវការ។

By SAME